AİLE HUKUKU

 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
 • Nafakanın artırılması, azaltılması veya kaldırılmasına ilişkin davalar
 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
 • Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
 • Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı.

CEZA HUKUKU

 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu,
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
 • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,

BORÇLAR HUKUKU

 • Alacak davaları
 • Sözleşme hukuku
 • Her türlü sözleşmenin yapılması,
 • Sözleşmeden doğan davalar,
 • Kira-tahliye davaları, Kiralama Hukuku, Kiralama Sözleşmeleri
 • Tüketici haklarından kaynaklanan davalar
 • Haksız fiil davaları : Trafik kazalarından kaynaklanan maddi- manevi tazminat davaları, Hekim kusurundan kaynaklanan maddi- manevi tazminat davaları,

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin davalar
 • Tapu iptali ve tescil davaları
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Hukuki danışmanlık.

MİRAS HUKUKU

 • Mirasçılık belgesi alınması
 • Vasiyetnamenin tenfizi davaları
 • Miras ortaklığının giderilmesi davaları
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta tenkis davası,
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.
 • Sahte mirasçılık belgesinin iptali davası

İŞ HUKUKU

 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Avukatlık danışma hizmetleri.

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

 • Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
 • Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
 • Ticaret ve rekabet hukuku,
 • Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
 • Hukuki danışmanlık.

İDARE HUKUKU

 • İptal davası,
 • İptal davasında yürütmenin durdurulması talepleri,
 • Tam yargı (tazminat) davası,
 • Vergi cezalarına itiraz,
 • Vergi cezalarının iptali davası,
 • Gümrük vergi ve cezalarına karşı itiraz ve iptal davası

OLAĞANÜSTÜ HUKUK YOLLARI

 • Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru